انتخاب عشق

بهشت

 

آرامش درونی

 

 

حس مشترک

 

 

اراده

 

 

خنثی بودن

 

 

شجاعت

 

 

مقاومت

 

 

عصبانیت

 

 

درخواست

 

 

ترس

 

 

غم و اندوه

 

 

بی تفاوتی

 

 

بدهی

 

 

شرم

توهمات

بت پرستی

ملایمت

رستاخیز

بخشش

رستگاری

بهشت

فراوانی

آزادی

سعادت

اعتبار

ساختگی

"تو هیچی نیستی"

"شما موجودات قدرتمندی هستید که خلق شده اید
به مثابه خدا، از روی عشق،
با عشق، برای عشق"

زمین بازی EGO

همذات پنداری با روح

جهان واقعی

جدایش، جدایی

یگانگی

شادی

سبک

عشق

خواست خدا

حقیقت

برکت

زور

رازداری

مرگ

دستکاری - اعمال نفوذ

اعوجاج

زندگی

فریب

جنگ

افسردگی

"ما همه می میریم"

تلقین

قربانی

محکوم کردن

کمبود

مجازات

کنترل

وحشت

جنون

خشونت

اعتیاد

شهادت

درد

Skärmavbild 2022-03-04 kl. 02.09_edited.
Skärmavbild 2022-03-03 kl. 22.19_edited.

بیماری

Uppsala Monitoring Center

مصلوب شدن

"بترس. خیلی بترس"

سم

فشار

"تو انتخابی نداری"

شناسایی بدن

JesuitIHSStarburst_edited.png

برده داری