นิกายโรมันคาธอลิก
เป็นหญิงแพศยาของบาบิโลน
 


วาติกันเป็นเครือข่ายอาชญากรที่ ใหญ่ที่สุดในโลก
 

“แต่จงระวังผู้เผยพระวจนะเท็จ
ที่มาหาท่านนุ่งห่มเหมือนแกะ
แต่ภายในมีหมาป่านักล่า
ท่านจะรู้จักพวกเขาด้วยผลของมัน

มัทธิว 7: 15-16 ปฏิรูปพระคัมภีร์

"พระสันตะปาปาดำ" - "พระสันตปาปาขาว" - อดีตพระสันตปาปาดำ

โป๊ปฟรานซิส - พระสันตปาปานิกายเยซูอิตองค์แรก
ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม "สมเด็จพระสันตะปาปาองค์สุดท้าย"

ข้อเสนอ-RITER

Vatican IHS

ระบบสัตว์เดรัจฉาน

บิชอปคาทอลิก พระคาร์ดินัล นักบวช พระเยซู  พระภิกษุและภิกษุณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ  เฉพาะในสหรัฐอเมริกา

พระคาร์ดินัลโดแลนสหรัฐอเมริกา

death worship
ihs