top of page

JUDAR I SVERIGE

Sverige en judisk frimurarprovins

I föredraget Jag anklagar! hållet i Stockholm den 14 april 1937 lägger redaktör ELOF ERIKSSON fram att hela Sverige styrs av den judiska makten via frimurarordganisationen, att Vasa-ätten störtades, Gustav III och Gustav iV Adolf mördatdes av frimurar-knspirationer, varpå den höggradiga frimuraren och juden Jean Baptiste Bernadotte, från frimurarledningen i Paris, installerades på Svenska tronen.

 


 

"För tusan djävlar! On veut mettre à ma coté... le nommé Bernadotte, juif de naissance etjacobin à bonnet rouge" (man vill sätta vid min sida den där som kallar sig Bernadotte, jude av födelsen och jakobin i röd mössa).

 

Carl XIII i Örebrobrevet,
till överståthållaren Skjöldebrand

Få vågar ifrågasätta

Han beskriver vidare den absoluta solidariteten och samhörigheten mellan Konungahuset, Frimurarorden och den Wallenberg-Rothschildska finansinternationalen och att "demokrati” är förklädd internationell judediktatur.Olof Eriksson var redaktör för tidningen NATIONEN, som fått försäljningsförbud, pga ”sårande för allmän anständighet” - dåtidens ’kränkthet/hatespeach/näthat’.

nj_edited.png

En utveckling liknande den som pågick i Tyskland och ledde till andra världskriget - anstiftat av judar världen över, fanns i Sverige åren innan kriget.

Den svenska makt-trojkan

sv_edited_edited.png

Enligt förut citerade Grundförfattning för Stora Landslogen i Sverige lyder det edsformulär, som förelägges den i Orden inträdessökande: "Bryter en broder trohetseden, som han svurit vid sitt första inträde, i det han antingen för främmande okunniga eller för bröder av lägre grad uppenbarar något av det som anförtrotts honom inom Orden, på vilket sätt det vara må, så blir han skyldig och förvunnen att lida den dom, som han själv underkastat sig vid avläggandet av sin ed - att min hals hugges av, mitt hjärta, min tunga och mina inälvor slitas ut och allt kastas i havets avgrundsdjup, att min kropp brännes och askan strös för vinden o. s. v. - och överantvardas åt de obekanta och hemliga exekutorerna; osäker för deras hämnande händer på alla platser av jorden, varest rättskaffens och äkta fria och upptagna bröder befinna sig och utföra sina arbeten." - Detta och andra frimureriska edsformulär äro betecknande för den s. k. "humanitära" anda, som Orden inför yttervärlden prålar med.

Enligt mellan Tidningsutgivareföreningen och Stockholms dagstidningar träffat avtal äro dessa förpliktade att i tveksamma fall, d.v.s. där det rör sig om annonser som kunna tänkas ur judisk och frimurerisk synpunkt icke-önskvärda eller som termen lyder "sårande mot moral, tukt eller allmän anständighet", först erhålla Svenska Tidningsutgivareföreningens godkännande, innan de få införas. - Detta kallas på judiskt-frimureriskt språk "Fri Press.".

First We Take Manhattan

bottom of page