top of page

همههمه چیز "SMART" را خاموش کنید

کمک های مالی بنیاد بیل و ملیندا گیتس به نگهبان،  و سایر رسانه های خبری

«و او همه را، اعم از کوچک و بزرگ، غنی و فقیر را به وجود می آورد.

آزاد و بند، تا نشانی در دست راست یا در پیشانی خود بگیرند: «و هیچ کس خرید و فروش نکند، مگر آن که نشان یا نام وحش یا شماره نام او را داشته باشد». اینجا حکمت است. هر که عقل دارد، عدد وحش را بشمارد، زیرا عدد انسان است. و عدد او ششصد و شصت و شش است.»

مکاشفه 13:16

bottom of page