خورشید حرکت می کند

24 ساعت روشنایی روز

#ANALEMMA

آوریل تا سپتامبر خورشید نیمه شب در لانگیربین، سوالبارد، نروژ. در یک کره در حال چرخش امکان پذیر نیست.

تایم لپس ساعت آفتابی. واضح است که خورشید در حال حرکت است نه زمین. با سرعت 107000 کیلومتر در ساعت

Timelapse: خورشید در اوج بر فراز قطب جنوب. غیرممکن بود اگر زمین یک کره بود که به دور خورشید می چرخید و قطب جنوب در "ته دنیا" بود.

به همان اندازه که مسیر خورشید پیش از طلوع، پس از غروب، و در ساعات نیمه روشن در میان است، از رسیدن به خانه مطمئن هستید. عیسی در دوره ای در معجزات

،،