کلاس درس آینده ناسا
در دانشگاه Wheeling Jesuit

پیش برنامه ریزی برای فرود در ماه 1953

تلقین فضایی

کارل سیگان
نقطه آبی کمرنگ
پیش نویس محرمانه