9xv9fxppj9m279e9_edited.png

71 درصد زمین از آب تشکیل شده است. آب همیشه سطح خود را پیدا می کند که به آن تعادل هیدرواستاتیکی می گویند. سطحی از سطح آب نمی تواند خم شود. آب را نمی توان دور یک توپ پیچید. اگر "گرانش" (که به گفته ستاره شناس یسوعی، گای کنسول ماگنو فقط یک نظریه است) وجود داشت، آنقدر قوی بود که می توانست تمام اقیانوس های جهان را در خود نگه دارد، چگونه پرندگان، زنبورها می توانستند آزادانه به اطراف پرواز کنند و چگونه می شد حتی یک فوتبال را به زمین پرتاب کرد. آسمان؟